Skiljeförfarande

Skiljeförfarande – steg för steg

Så här processen ut vid ett skiljeförfarande – så till vida inget annat är avtalat av parterna.

Steg 1: Skiljeförfarandet påkallas. Detta görs i en påkallelseskrift som skickas till motparten. I påkallelsen anges yrkandet och en skiljeman utses.

Steg 2: Svaranden ger sitt svar på påkallelseskriften. Yrkandet medges eller bestrids. Även motparten utser sin skiljeman.

Steg 3: De två redan utsedda skiljedomarna utser en tredje. Dessa bildar tillsammans den skiljenämnd som ska lösa tvisten.

skiljeförfarande

Steg 4: Käranden, som påkallat skiljeförfarandet, inger käromål till nämnden. Svaranden inger i sin tur svaromål.

Steg 5: Skiljenämnden skickar ut en kallelse till muntlig förhandling på den tid och plats som avtalats.

Steg 6: Den muntliga förhandlingen genomförs, inklusive eventuell bevisupptagning och expertutlåtanden.

Steg 7: Slutgiltig dom meddelas av skiljenämnden.

Förenklat skiljeförfarande

Vid enklare tvister kan parterna även välja att genomföra ett förenklat skiljedomsförfarande. Handläggningen effektiviseras och tar kortare tid genom att parterna bara får lämna in ett begränsat antal inlagor. Muntlig förhandling genomförs bara om en av parterna har krävt detta. I detta förenklade förfarande deltar bara en istället för tre skiljedomare.

En kompetent partner i känsliga rättsprocesser