Juridiska områden

Vi är verksamma inom en rad juridiska områden:

Bolagsjuridik

Här hjälper vi våra klienter med aktieägaravtal och due diligence med mera. Vi går igenom befintliga avtal och gör riskbedömningar.

Företagsöverlåtelser

Vi har omfattande erfarenhet av företagsöverlåtelse och due diligence och kan snabbt ge dig den bästa och rådgivningen och servicen under processen.

Affärsavtal

Vi hjälper till med hela processen: förhandlingar, rådgivning, upprättande av allmänna villkor och leveransbestämmelser. Vi medverkar till avtal av alla slag: återförsäljaravtal, kommissionsavtal, licensavtal, konsultavtal, hyresavtal.

skiljeförfarande

Fastighetsjuridik

Här bistår vi våra klienter i frågor som rör försäljning av fastigheter, fastighetsbildning, hyresrätt och tvister i domstol.

Entreprenadjuridik

Tvister, avtal och förhandlingar.

Indrivning

Vi bistår vid fall som innebär inkasso, betalningsföreläggande, domstolsärenden, konkurs.

Tvister

Vi har stor erfarenhet av tvistemål gällande bland annat kontraktsbrott, konkurrensärenden, företagshemligheter, försäkringsärenden, försäkringstvister med mera.

Brottmål

Vi företräder även i speciella fall klienter i brottmål, både som försvarsadvokat och målsägandebiträde.

Kurser

Vi arrangerar även juridiska kurser inom våra olika inriktningar.

En kompetent partner i känsliga rättsprocesser