Vi löser din tvist
– utan rättegång

Erfarna experter på affärsjuridik

Vi löser din tvist
– utan rättegång

Erfarna experter på affärsjuridik

Erfarna jurister inom affärsjuridik

Behöver du professionell rådgivning inom affärsjuridik? Välkommen att kontakta oss – vi hjälper dig i såväl tvistemål som skiljeförfarande.

Kontakta oss redan idag – den första kontakten är självklart kostnadsfri.

skiljeförfarande

Experter på att lösa tvister

Tar du hjälp av oss så har du en specialist på affärsjuridik vid din sida. Våra jurister kan agera som kompetenta och lojala partners i känsliga ärenden och komplicerade rättsprocesser. Vi har stor erfarenhet av att företräda klienter i skiljeförfaranden och kan även anlitas som skiljemän i skiljenämnden.

De jurister och advokater som vi arbetar med, har alltid som mål att driva alla ärenden helt enligt klientens önskemål – så länge det ej strider mot lag. Oavsett om det handlar om en rättegång eller ett skiljeförfarande ska vi fungera som ett pålitligt stöd i både små och stora processer.

Vi står för en hög juridisk kompetens med kunskap, professionalitet, tillgänglighet och ett stort personligt engagemang som de ledstjärnor vi arbetar efter. Vi företräder våra klienter i såväl rättsliga tvister som skiljeförfaranden inom en rad olika juridiska områden. Dessa områden kan du läsa om nedan. 

Bolagsjuridik

Här hjälper vi våra klienter med aktieägaravtal och due diligence med mera. Vi går igenom befintliga avtal och gör riskbedömningar.

Företagsöverlåtelser

Vi har omfattande erfarenhet av företagsöverlåtelse och due diligence och kan snabbt ge dig den bästa och rådgivningen och servicen under processen.

Affärsavtal

Vi hjälper till med hela processen: förhandlingar, rådgivning, upprättande av allmänna villkor och leveransbestämmelser. Vi medverkar till avtal av alla slag: återförsäljaravtal, kommissionsavtal, licensavtal, konsultavtal, hyresavtal.

Fastighetsjuridik

Här bistår vi våra klienter i frågor som rör försäljning av fastigheter, fastighetsbildning, hyresrätt och tvister i domstol.

Entreprenadjuridik

Tvister, avtal och förhandlingar.

Indrivning

Vi bistår vid fall som innebär inkasso, betalningsföreläggande, domstolsärenden, konkurs.

Tvister

Vi har stor erfarenhet av tvistemål gällande bland annat kontraktsbrott, konkurrensärenden

Skiljeförfarande – ett vanligt sätt att lösa juridiska konflikter

Affärsjuridik är vårt främsta juridiska område. Inom affärslivet är skiljeförfarande det vanligast förekommande sättet att lösa tvister. 

Ett skiljeförfarande har vissa fördelar om man jämför med att föra en process i allmän domstol. En av dessa fördelar är att det är konfidentiellt – eftersom uppgörelsen inte offentliggörs kommer den inte att påverka de inblandade parternas anseende i en större krets. Dessutom tar ett skiljeförfarande oftast betydligt kortare tid att genomföra jämfört med en komplicerad rättegång i svensk domstol. Dessutom har parterna möjligheten att påverka valet av skiljemän. Ännu en stor fördel är att skiljemännen som utses kan ha specialistkompetens. Detta är ovanligt i allmänna domstolsförhandlingar.

Skiljeförfaranden överklagas ej

Det finns även vissa nackdelar med ett skiljeförfarande. En av dessa är att tvistefrågan endast prövas en gång. Detta ställer särskilda krav på skiljedomarnas kunskaper, förmåga till analys och integritet.

Dessutom måste en skiljedomare (skiljeman) vara opartisk och något jäv får inte finnas. Jäv är ofta ett problem inom skiljeförfaranden eftersom många erfarna och kompetenta skiljemän arbetar på etablerade advokatbyråer och därmed har kontakter med stora delar av det svenska näringslivet. Vi är en fristående byrå som inte har sådana kopplingar. Anlitar du oss som din företrädare vid ett skiljeförfarande finns det inga risker för jäv.

Viktigt att allt prövas grundligt

Dessutom måste skiljemannen arbeta för att målet måste prövas grundligt. Vidare bör skiljedomen innehålla en utförlig redogörelse för parternas argumentation och en övertygande motivering för domslutet. Tyvärr händer det att skiljedomar är för snabbt tillkomna och slarvigt skrivna. Anlitar du oss för ett skiljeförfarande så gör vi noggranna utredningar som bäddar för kvalitet i domen och domskrivningen.

Skiljeförfarande – så ser processen ut

Parten som anser att det finns en tvist meddelar den andra parten detta genom ett så kallat påkallandeförfarande. Här beskrivs på ett detaljerat sätt vad tvisten handlar om. Dessutom meddelas vem parten vill ha som skiljeman.

Motparten har nu två veckor på sig att meddela vem vederbörande utsett till skiljeman. Om en av parterna försenar processen genom att vägra utse en skiljeman så kan den andra parten vända sig till allmän domstol och tvinga parten att utse en skiljeman.

Ett skiljeförfarande ska utföras av minst tre skiljemän. Alla dessa måste vara opartiska.

Förenklat skiljeförfarande

Vid enklare tvister kan parterna även välja att genomföra ett förenklat skiljedomsförfarande. Handläggningen effektiviseras och tar kortare tid genom att parterna bara får lämna in ett begränsat antal inlagor. Muntlig förhandling genomförs bara om en av parterna har krävt detta. I detta förenklade förfarande deltar bara en istället för tre skiljedomare.

Målet är att lösa tvisten så snabbt som möjligt

När det är klart vem eller vilka som ska vara skiljemän så börjar arbetet med att lösa tvisten. Man bestämmer var nämnden ska ha sina sammanträden, vem som ska ha rollen som ordförande, kallar till sammanträde med mera. Förberedelserna syftar till att tvisten ska lösas så snabbt som möjligt.

Nästa steg är att parterna presenterar sin syn på tvisten och att de lägger fram bevisningen på samma sätt som i en allmän domstol, det vill säga vid en förhandling. Skiljemännen kan begära in kompletterande uppgifter från parterna och även kalla in experter utifrån om det är något som måste klarläggas. När parterna har sagt sitt och lagt fram de bevis som finns ska nämnden meddela sitt beslut. Detta kallas för skiljedom.

Skiljedomar kan sällan överklagas

I normala kan en skiljedom inte överklagas. Undantaget är om parterna skrivit in i avtalet att ett överklagande är möjligt.

Vi har betydande erfarenhet av att agera ombud i skiljeförfaranden inom de rättsområden som vi är specialiserade på. Vi har även erfarenhet av att agera ombud i skiljenämnd.

Anlita du oss för ett skiljeförfarande så kan du lita på att få kompetent juridiskt stöd.

En kompetent partner i känsliga rättsprocesser